....

De Keuken Kliniek

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25-10-2023

Privacyverklaring

 

Behandelaar:
Anne van Veen, orthomoleculair therapeut
De Nessermolen 58
1188 JC Amstelveen
Tel. 0031 623170658
E-mail: anne@dekeukenkliniek.nl
Website: www.dekeukenkliniek.nl

 

De Keuken Kliniek (therapeut Anne van Veen), gevestigd aan De Nessermolen 58, 1188 JC Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat er door de behandelende therapeut een dossier wordt aangelegd. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de behandelingen.

 

Achtergrond 
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft de Keuken Kliniek (Anne van Veen) bepaalde plichten omdat deze persoonsgegevens verwerkt en heeft u als cliënt rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – EU 2016/679 – EU Privacy Wetgeving) informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doe ik volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. Hiervoor heb ik een toestemmingsformulier (wordt u toegezonden als u een afspraak met ons maakt) ondertekend van u nodig.

Uw persoonsgegevens en privacy in mijn praktijk
De Keuken Kliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In mijn praktijk worden persoonsgegevens van u verwerkt. Denk hierbij aan gegevens, als: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 •  Gezondheid/ medische gegevens -datum van behandeling
 • Kosten van het consult
 • Beroep/ sport

Bij minderjarigen ook naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van beide ouders. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
De Keuken Kliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om inzicht te krijgen in de klanten en doelgroep bepaling
 • De Keuken Kliniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Waarom is dat nodig?

De Keuken Kliniek heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk Natuurgeneeskundige advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

De plichten van mijn praktijk

De therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat: 

 • Er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan
 • Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Anne van Veen de enige is die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

U gaat met de opslag van uw gegevens akkoord door uw zorg door mijn praktijk te laten uitvoeren. Hiervoor heb ik een Overeenkomst (in bijlage) ondertekend van u nodig.

 

Daarnaast wordt u op de hoogte gesteld van het feit dat uw gegevens verwerkt worden. Deze gegevens zullen alleen verwerkt worden door de Keuken Kliniek (Anne van Veen). Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een zo goed mogelijke zorgverlening. Er geldt een wettelijke bewaarplicht van een dossier van 15 jaar. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. In geval van een datalek moet ik dit melden en zal ik daar naar handelen. Persoonsgegevens in Excel worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant.

 

Uw rechten als cliënt 
U heeft als als cliënt; 
●  Het recht om te weten of persoonsgegevens verwerkt worden. 
●  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy en een 
ander daardoor niet wordt geschaad. 
●  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig 
mocht zijn. 
●  Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegeven. 
●  Het recht om vernietiging van medische gegevens te eisen. 
●  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.

 

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mij mondeling of via een aanvraagformulier laten weten. Dit aanvraagformulier is aan te vragen via mijn email: anne@dekeukenkliniek.nl. Dit kan ook worden aangevraagd door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor. 

 

Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een cliënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens heb ik uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders. 

 

Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners als u mij hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Uitwisseling gegevens

Om u een optimale zorg te kunnen verlenen is het voor mij belangrijk om in bepaalde situaties relevante (para)medische gegevens uit te wisselen met de zorgverlener waar u onder behandeling bent of komt, zoals uw huisarts, tandarts, natuurarts, medisch specialist, fysiotherapeut, osteopaat, acupuncturist, coach of psychotherapeut. Ik wissel deze gegevens alleen uit wanneer u hier gericht toestemming voor hebt gegeven.

Vraag of klacht 
Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Dan bespreek ik dit heel graag samen met u. U kunt hiervoor zowel telefonisch als per mail contact met mij opnemen. Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Locatie verwerking persoonsgegevens
De Keuken Kliniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, alsmede onderhoudt de Keuken Kliniek een fysieke papieren archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van de Keuken Kliniek stemt de cliënt in met het verwerken van persoonsgegevens op de hier na te noemen plekken. De Keuken Kliniek kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacy voorwaarden van de betreffende partij:

Microsoft Office
Ten behoeve van de cliëntenadministratie maakt de Keuken Kliniek gebruik van Excel en Word.

Canva
Ten behoeve van het behandelplan en adviezen maakt de Keuken Kliniek gebruik van Canva. De privacy statement van Canva is hier beschikbaar.

Mollie
Ten behoeve van beatalingen maakt De Keuken Kliniek gebruik van de diensten van Mollie. De privacyverklaring van Mollie is hier beschikbaar.

Laposta
Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven maakt de Keuken Kliniek gebruik van Laposta. De privacy statement van Laposta is hier beschikbaar. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de ontvangen nieuwsbrief te klikken.

MijnDiad
Ten behoeve van het inplannen van de consulten alsmede statistische gegevens verzamelen, maakt De Keuken Kliniek gebruik van de diensten van MijnDiad. De privacyverklaring van MijnDiad is hier beschikbaar.

Facebook/Instagram
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt De Keuken Kliniek gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Keuken Kliniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Keuken Kliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies
Op de website van de Keuken Kliniek wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet meer goed.

De volgende cookies worden gebruikt op mijn site:
_ga,
_gid,
_gat
van google.nl

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”), om ons te helpen zien hoe onze website wordt gebruikt.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Het beheer van de website

 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Cookies uitzetten
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser. Als u cookies in uw browser uitzet, kan het gebeuren dat de beleving van een site tegenvalt, onderdelen niet werken, of dat u bepaalde advertenties vaker ziet.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze website advertenties tonen. Deze cookies (third party cookies van adverteerders) kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices. Zo zorgt u ervoor dat deze partijen uw online gedrag op geen enkele website meer kunnen bijhouden. Dat betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien op onze en andere websites, de advertenties zullen alleen minder relevant zijn.

 

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De Keuken Kliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met anne@dekeukenkliniek.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moet ik ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat ik daarmee doe
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anne@dekeukenkliniek.nl. U krijgt dan van mij een aanvraagformulier voor een verzoek van het inzien, een kopie, het (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Contactgegevens
De Keuken Kliniek
De Nessermolen 58
1188 JC Amstelveen
0623170658
anne@dekeukenkliniek.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25-10-2023

 

 

Kom kennismaken