....

De Keuken Kliniek

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 25-10-2023

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie “de Keuken Kliniek” (hierna: De Keuken Kliniek), gevestigd te Amstelveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78006872. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. 

De Keuken Kliniek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door de Keuken Kliniek zijn bekendgemaakt. 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1. Definities

 1. De Keuken Kliniek of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Mw. Anne van Veen.
 1. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan De Keuken Kliniek opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd De Keuken Kliniek en de cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Keuken Kliniek, voor de uitvoering waarvan door De Keuken Kliniek derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3.  Behandeling 

 1. De overeenkomst tussen de Keuken Kliniek en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen De Keuken Kliniek en de opdrachtgever waarin wordt afgesproken, dat De Keuken Kliniek handelingen als screening, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de opdrachtgever te voldoen.
 3. De Keuken Kliniek verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de opdrachtgever in alle fasen van de behandeling. Zij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op De Keuken Kliniek rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. De Keuken Kliniek verplicht zich de opdrachtgever correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 5. De Keuken Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 6. De Keuken Kliniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de Keuken Kliniek rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de Keuken Kliniek worden medegedeeld.
 1. De Keuken Kliniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien door De Keuken Kliniek of door De Keuken Kliniek ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de Keuken Kliniek zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum via overboeking op het door orthomoleculair therapeut aangegeven bankrekeningnummer of iDEAL-betaallink. Op een door de Keuken Kliniek aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De Keuken Kliniek is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 1. Indien De Keuken Kliniek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van De Keuken Klniek beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd orthomoleculair therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 4. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.
 5. De Keuken Kliniek geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van De Keuken Kliniek. Bovengenoemd orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan De Keuken Kliniek.
 7. De Keuken Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Keuken Kliniek is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Keuken Kliniek is evenmin aansprakelijk als mondelinge of schriftelijke adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 1. De Keuken Kliniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De Keuken Kliniek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De Keuken Kliniek zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Keuken Kliniek.

 

Artikel 6. Privacy 

De Keuken Kliniek zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover De Keuken Kliniek daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. 

 

Artikel 7.   Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; –   de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. –   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen 
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Keuken Kliniek, zal De Keuken Kliniek in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Keuken Kliniek extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Keuken Kliniek anders aangeeft.

 

Art. 8. Tarieven

 1. De Keuken Kliniek is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 3. De Keuken Kliniek behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

 

Artikel 9. Vrijwaring  
De cliënt vrijwaart De Keuken Kliniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Keuken Kliniek toerekenbaar is. Indien De Keuken Kliniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden De Keuken Kliniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Keuken Kliniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Keuken Kliniek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Keuken Kliniek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door De Keuken Kliniek worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten.

Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 25-10-2023

Kom kennismaken